Sigla Supravegheri si Investigatii Problemele dumneavoastra devin ale noastre Sigla Detectiv Particular

Agenţia de

Detectivi Particulari

SUPRAVEGHERI

şi

INVESTIGAŢII

Despre Agentie

Serviciile oferite de Agentie

Contactati-ne

 

 

Norma din 7 octombrie 2004 de aplicare a Legii nr. 329/2003

 
        
Publicat īn Monitorul Oficial, Partea I nr. 987 din 27 octombrie 2004


1. Lege:
"Art. 1. - (1) Detectivul particular este persoana atestată īn condiţiile prezentei legi şi care, fără să aducă atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfăşoară activităţi specifice de investigare, referitoare la:
a) conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră īntr-o afacere;
c) persoanele dispărute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală īnstrăinate īn scopul prejudicierii intereselor unei părţi īn proces;
e) asigurarea protecţiei īmpotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară reglementărilor legale interne sau celor internaţionale la care Romānia este parte, siguranţei naţionale, ordinii publice ori bunelor moravuri.
(3) Informaţiile obţinute īn urma activităţilor desfăşurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, īn condiţiile prezentei legi."
Norme:
1.1. Prin activităţi specifice de investigare, īn sensul prezentelor norme, se īnţelege activităţile de studiere amănunţită şi de cercetare, efectuate īn cazul investigat de către detectivul particular prin folosirea mijloacelor, metodelor şi procedurilor adecvate de lucru, īn scopul realizării sarcinii investigaţiei inclusiv, īn funcţie de caz, măsurile specifice de acoperire care să asigure protecţia investigaţiei.
1.2. Detectivul particular va refuza cazul atunci cānd clientul solicită activităţi ce īncalcă normele legale īn vigoare sau bunele moravuri şi va comunica acest lucru organelor de poliţie, iar īn cazul īn care constată că informaţiile solicitate de client vizează siguranţa naţională, va sesiza de īndată autorităţile cu atribuţii īn domeniu.
2. Lege:
"Art. 2. - (1) Detectivul particular īşi poate exercita profesia, după caz, īn cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari īnfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţionează īn baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Romāne.
(2) Obiectul de activitate al societăţilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.
(3) Conducătorii executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenţi ai facultăţii de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi ori să fi īndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător īn cadrul unei instituţii publice cu atribuţii īn domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu grad de ofiţer şi să īndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 lit. c), d), e) şi f).
(4) Asociaţii sau acţionarii persoane fizice ai societăţilor specializate de detectivi particulari, īnfiinţate conform alin. (1), trebuie să īndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 5 lit. d) şi e)."
Norme:
2.1. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, asociaţii/acţionarii societăţilor specializate trebuie să īndeplinească condiţiile prevăzute de art. 5 lit. d) şi e) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare, denumită īn continuare lege.
2.2. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare conducătorii societăţilor specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, următoarele documente:
a) cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Romāne - Direcţia de investigaţii criminale, prin care se solicită eliberarea licenţei de funcţionare, īnregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ şi a punctelor de lucru, numele şi calitatea conducătorilor executivi, numărul de telefon şi fax;
b) copia actului de proprietate sau de folosinţă pentru sediul social/administrativ şi pentru punctele de lucru;
c) pentru conducătorii executivi ai societăţii - copie legalizată a diplomei de studii pentru absolvenţii facultăţilor de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverinţe din care să reiasă că au īndeplinit funcţia de poliţist sau lucrător īn cadrul unei instituţii publice cu atribuţii īn domeniul ordinii publice ori siguranţei naţionale cu grad de ofiţer;
d) avizul, īn copie, eliberat de inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, īn raza căreia funcţionează societatea sau cabinetul individual de detectivi particulari;
e) declaraţie scrisă şi autentificată din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exercitarea autorităţii publice pentru conducătorii executivi;
f) copie legalizată a actului constitutiv al societăţii, īn care să fie menţionat codul CAEN, sau a contractului de societate şi statutului societăţii, după caz, ori a statutului cabinetului individual de detectiv particular;
g) copii de pe actele de identitate ale conducătorilor executivi;
h) copie a certificatului de īnregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului;
i) certificate medicale, īn original, pentru conducătorii executivi;
j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere şi a tehnicii de calcul, pe care urmează să le folosească;
k) copie a atestatului de detectiv particular - numai pentru cabinetele individuale;
l) regulamentul de organizare şi funcţionare;
m) certificat de cazier judiciar.
2.3. Baremele medicale pentru dobāndirea calităţii de detectiv particular se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu avizul Ministerului Sănătăţii.
2.4. Regulamentul de organizare şi funcţionare va avea următorul cuprins:
a) dispoziţii generale;
b) structura organizatorică a societăţii;
c) condiţii de angajare (cu respectarea legislaţiei muncii şi a prevederilor Legii nr. 329/2003);
d) pregătirea personalului şi controlul acestuia īn activitatea desfăşurată;
e) atribuţiile personalului societăţii sau cabinetului individual;
f) dotarea personalului;
g) fluxul informaţiilor rezultate īn urma procesului de investigare şi nivelul de acces al personalului societăţii/cabinetului individual la acestea;
h) dispoziţii finale, care vor cuprinde īn mod obligatoriu prevederi referitoare la obligaţia de a nu angaja personalul īn acţiuni de forţă, īn executări silite, recuperări de debite, conflicte stradale sau īntre grupuri de persoane, obligativitatea īncetării raporturilor de muncă cu angajatul īn cazul retragerii avizului sau atestatului de exercitare a profesiei de detectiv particular, precum şi obligaţia de a comunica, īn termen de 10 zile, inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, cu privire la modificările produse īn organizare, structură, adresa sediului social sau a punctelor de lucru.
2.5. Inspectoratele de poliţie judeţene şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti vor transmite, īn termen de 5 zile de la primire, documentele menţionate la pct. 2.2 la Inspectoratul General al Poliţiei Romāne - Direcţia de investigaţii criminale, cu propuneri motivate privind eliberarea licenţei de funcţionare.
2.6. Īncetarea sau īntreruperea activităţii pentru care s-a acordat licenţa de funcţionare a societăţii, cu precizarea intervalului de timp, va fi comunicată īn termen de 10 zile la inspectoratele de poliţie judeţene sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.
2.7. Toate documentele prevăzute la pct. 2.2 vor fi depuse īn două exemplare, īn copie legalizată, cu excepţia certificatului de cazier judiciar prevăzut la pct. 2.2 lit. m) şi a certificatelor medicale prevăzute la pct. 2.2 lit. i), care vor fi depuse īn original şi īnsoţite de o copie legalizată.
2.8. Licenţa de funcţionare se eliberează de Inspectoratul General al Poliţiei Romāne numai după verificarea īndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de lege.
2.9. Forma şi conţinutul licenţei de funcţionare sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentele norme.
2.10. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societăţile specializate şi cabinetele individuale pot efectua:
a) consultanţă de specialitate;
b) activităţi de investigare pentru realizarea prevederilor art. 1 alin. (1) din lege, prin folosirea de mijloace, proceduri şi metode de muncă, precum şi orice alte activităţi permise de lege şi īn condiţiile legii, īn scopul soluţionării cazului.
3. Lege:
"Art. 5. - Poate dobāndi calitatea de detectiv particular persoana care īndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia romānă sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a īndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător īn cadrul unor instituţii publice cu atribuţii īn domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de īnvăţămānt superior;
c) este aptă din punct de vedere medical;
d) să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvārşite cu intenţie;
e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;
g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare īn această profesie sau un atestat similar eliberat īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European."
Norme:
3.1. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European dobāndesc calitatea de detectiv particular pe teritoriul Romāniei:
a) prin recunoaşterea de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne a certificatului de calificare īn această profesie sau a atestatului similar eliberat īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romānia;
sau b) prin promovarea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, conform art. 7 din lege.
3.2. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European pot face dovada īndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 5 lit. c) şi d) din lege cu documentele echivalente celor prevăzute la art. 6 lit. f) şi g) din lege, eliberate de autorităţile competente din unul dintre aceste state.
3.3. Documentele care atestă formarea īn profesie sau experienţa profesională, solicitate conform art. 2 alin. (3) şi art. 5 lit. b) din lege, eliberate īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, se recunosc īn scop profesional de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne, conform Legii nr. 200/2004.
3.4. Documentele care atestă studiile medii şi universitare, eliberate īn străinătate, prevăzute la art. 2 alin. (3) şi la art. 5 lit. b) din lege, se recunosc de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
3.5. Dispoziţiile pct. 3.1 lit. a), pct. 3.3 şi 3.4 se aplică şi cetăţenilor romāni.
3.6. Procedura de recunoaştere prevăzută la pct. 3.1 lit. a) şi la pct. 3.3 se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
4. Lege:
"Art. 7. - (1) Calitatea de detectiv particular se dobāndeşte īn urma verificării īndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a examinării candidaţilor de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se īntruneşte trimestrial, iar verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliţiei Romāne.
(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia ori angaja la o societate licenţiată sau īşi poate īnfiinţa cabinet individual pentru desfăşurarea de activităţi de investigare.
(4) Persoana respinsă la examen poate depune contestaţie la Inspectoratul General al Poliţiei Romāne īn termen de 3 zile, acesta avānd obligaţia să o soluţioneze īn termen de 30 de zile de la data depunerii.
(5) Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfăşura activităţile specifice acestei profesii pe teritoriul Romāniei, īn condiţiile prezentei legi, exclusiv īn baza unei delegaţii emise de societatea pe care o reprezintă, īn vederea soluţionării cazului ce face necesară prezenţa acestora īn Romānia. Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European fac dovada calităţii de detectiv particular cu actul care atestă īn mod valabil această calitate īn statul de origine sau de provenienţă.
(6) Detectivii prevăzuţi la alin. (5) au obligaţia ca īnaintea desfăşurării oricăror activităţi specifice şi la īncetarea acestora să īnştiinţeze organul de poliţie competent teritorial."
Norme:
4.1. Comisia de examinare prevăzută la art. 7 alin. (1) din lege se constituie prin dispoziţie scrisă a directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv a inspectorului-şef al inspectoratului de poliţie judeţean, şi este formată din ofiţeri de poliţie specializaţi īn domeniu. Comisia are īn componenţă un preşedinte, 2 membri şi un secretar.
4.2. La lucrările comisiei de examinare pot participa reprezentanţi anume mandataţi ai asociaţiilor profesionale de detectivi, cu rol consultativ la adoptarea deciziei de atestare individuală.
4.3. Tematica de examinare īn vederea atestării se stabileşte de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne, la propunerea Direcţiei de investigaţii criminale, şi se aduce la cunoştinţă publicului, prin mijloacele de comunicare īn masă ori prin afişare la sediile unităţilor de poliţie la care se constituie comisii de examinare īn vederea atestării, cu minimum 30 de zile īnainte de data organizării examinării candidaţilor.
4.4. Examenul pentru obţinerea atestatului de detectiv particular constă īntr-o probă scrisă, eliminatorie, precum şi īn susţinerea unui interviu. Īn funcţie de rezultatele obţinute, candidaţii sunt declaraţi "admişi" sau "respinşi".
4.5. Lista cuprinzānd situaţia rezultatelor obţinute la examenele de atestare se afişează la sediul unităţii de poliţie care organizează examinarea, īn locuri accesibile publicului.
4.6. Īn termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor, candidaţii respinşi la examenul de obţinere a atestatului pot depune contestaţie la sediul inspectoratului de poliţie judeţean ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.
4.7. Contestaţiile se soluţionează de o comisie specială, numită prin dispoziţie a şefului unităţii de poliţie care a organizat examenul de obţinere a atestatului de detectiv particular şi care are īn componenţă: un preşedinte, 2 membri, ofiţeri de poliţie specializaţi īn domeniu şi un secretar. Funcţia de preşedinte al comisiei de contestaţii va fi īndeplinită de unul dintre inspectorii adjuncţi ai inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv de un director adjunct al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, iar funcţia de secretar va fi īndeplinită de şeful structurii de resurse umane a unităţii de poliţie.
4.8. Forma şi conţinutul atestatului de detectiv particular sunt prevăzute īn anexa nr. 2 la prezentele norme.
4.9. La sosirea pe teritoriul Romāniei, īnainte de declanşarea oricărei activităţi īn calitate de detectiv particular, īn baza art. 7 alin. (6), cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European au obligaţia de a īnştiinţa īn scris, conform formularului prezentat īn anexa nr. 3 la prezentele norme, unitatea de poliţie pe raza căreia urmează să iniţieze investigaţia.
5. Lege:
"Art. 8. - (1) Calitatea de detectiv particular īncetează:
a) prin renunţare scrisă, care se depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti;
b) prin anularea atestatului īn condiţiile art. 23 alin. (2);
c) cānd persoana īn cauză nu mai īndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 lit. a) şi c)-e)."
Norme:
5.1. Īn termen de 3 zile de la data constatării săvārşirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 23 alin. (2) din lege, atestatul de detectiv particular poate fi anulat de unitatea de poliţie emitentă, prin dispoziţia semnată de şeful acesteia.
5.2. Īn maximum 5 zile de la data anulării atestatului, organul de poliţie care a dispus măsura va comunica despre aceasta atāt societăţii īn care īşi desfăşoară activitatea detectivul particular, cāt şi persoanei īmpotriva căreia s-a dispus măsura respectivă.
5.3. Īn termen de 3 zile de la primirea comunicării, persoana căreia i s-a anulat atestatul este obligată să depună legitimaţia de detectiv particular la sediul unităţii de poliţie care a dispus anularea.
5.4. Īn termen de 3 zile de la data producerii unuia dintre cazurile prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. c) din lege, persoana care are calitatea de detectiv particular este obligată să comunice īn scris acest lucru unităţii de poliţie care i-a eliberat atestatul.
5.5. Pe perioada īncetării sau suspendării calităţii de detectiv particular, persoana īn cauză este obligată să predea legitimaţia de detectiv particular unităţii de poliţie emitente.
5.6. Īn situaţia īn care atestatul este anulat ca urmare a contravenţiei prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) raportat la art. 15 lit. a)-c) din lege, măsura anulării va fi comunicată şi organelor cu atribuţii īn domeniul siguranţei naţionale, potrivit competenţelor legale, īmpreună cu datele şi informaţiile obţinute.
6. Lege:
"Art. 11. - (1) Īn exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigaţii īn legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele şi īmprejurările care fac obiectul acestei activităţi, cu respectarea strictă a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum şi a dispoziţiilor legale.
(2) Īn efectuarea investigaţiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autorităţilor publice informaţii care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei vizate."
Norme:
6.1. Īn exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigaţii şi supravegheri prin observare directă, fotografiere, īnregistrare audio-video şi să solicite din arhivele şi evidenţele unor instituţii publice date, care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţă intimă, familială ori privată sau altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei.
6.2. Datele şi informaţiile solicitate vor fi furnizate cu operativitate.
7. Lege:
"Art. 12. - Detectivul particular are următoarele obligaţii: [...]
b) să folosească metode şi mijloace de investigare prin care să nu aducă atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;"
Norme:
7.1. Detectivilor particulari, precum şi societăţilor specializate sau cabinetelor individuale īn care aceştia īşi desfăşoară activitatea le sunt interzise următoarele activităţi:
a) interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf, fax, reţele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la distanţă, precum şi accesul īn spaţiile respective pentru instalarea aparaturii specifice;
b) interceptarea, sustragerea, distrugerea, reţinerea sau deschiderea fără drept a unei corespondenţe ori a altor trimiteri poştale adresate unei persoane;
c) interceptarea comunicaţiilor ambientale īn spaţiul privat;
d) supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice īn spaţii private.
8. Lege:
"Art. 14. - Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari au următoarele drepturi:
a) să se doteze şi să folosească mijloacele tehnice de investigare şi comunicaţii permise de lege;
b) să organizeze cursuri şi alte activităţi de pregătire profesională şi fizică specifice pentru perfecţionarea pregătirii personalului propriu;"
Norme:
8.1. Pentru mijloacele de comunicare este obligatorie obţinerea prealabilă a autorizaţiei pentru frecvenţele utilizate, eliberată de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - I.G.C.T.I.
8.2. Tematica pregătirii profesionale şi pentru perfecţionarea personalului propriu va fi prezentată de către conducătorii executivi ai societăţii anual, pānă la data de 31 decembrie a anului īn curs pentru anul următor, la Inspectoratul General al Poliţiei Romāne - Direcţia de investigaţii criminale, īn vederea aprobării.
8.3. Tematica va fi utilizată īn procesul pregătirii profesionale numai după aprobarea sa de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne.
8.4. Dacă avizul prevăzut la pct. 8.2 nu este emis īn termen de 10 zile de la primire, tematica se consideră aprobată de drept.
9. Lege:
"Art. 15. - (1) Īn organizarea şi desfăşurarea activităţii detectivii particulari din societăţile specializate şi din cabinetele individuale au obligaţia:
a) să īntreprindă investigaţii numai īn baza unei convenţii scrise īncheiate cu clientul;
b) să īnfiinţeze un registru numerotat şi să īl īnregistreze la inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti, īn care vor ţine evidenţa cazurilor investigate;
c) să comunice datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată, pentru soluţionarea unor cauze penale;
d) īn cazurile īn care constată că informaţiile obţinute vizează siguranţa naţională, să sesizeze de īndată autorităţile cu atribuţii īn domeniu;
e) să angajeze şi să folosească pentru activităţile specifice de investigaţii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
f) īn raport de posibilităţi şi pe baza unor convenţii, să primească īn practică elevi ai şcolilor de detectivi particulari.
(2) Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari īşi īntocmesc regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin dispoziţie scrisă a conducătorului executiv al societăţii sau a şefului cabinetului individual, după caz."
Norme:
9.1. Toate cazurile investigate trebuie evidenţiate īn registrul prevăzut la art. 15 lit. b) din lege, ocazie cu care se vor īnscrie īn mod obligatoriu şi următoarele menţiuni:
a) numărul de ordine al cazului aflat īn lucru la societatea specializată sau la cabinetul individual;
b) codul clientului corespunzător codului mapei-anexă īn care se grupează datele de identificare ale clientului şi toate documentele īntocmite cu ocazia efectuării activităţilor īn cazul respectiv; codul poate consta din cifre/numere, nume sau denumire;
c) obiectul convenţiei scrise īncheiate cu clientul;
d) data finalizării cazului;
e) codul numeric personal al clientului.
9.2. Societăţile specializate sau cabinetele individuale trebuie să sesizeze īn scris, de īndată, autorităţile cu atribuţii īn domeniu, conform atribuţiilor legale, atunci cānd datele sau informaţiile, indiferent de modul īn care au fost obţinute, vizează siguranţa naţională; acestea sunt obligate să pună la dispoziţie autorităţilor sesizate şi suportul pe care, eventual, sunt fixate datele respective.
9.3. Sunt interzise copierea, multiplicarea şi transcrierea acestor date şi informaţii de către cei care intră īn posesia lor - atāt detectivii particulari, cāt şi alte persoane din cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale -, precum şi comunicarea acestora, sub orice formă, altor persoane fizice sau juridice.
10. Lege:
"Art. 20. - (1) Repetarea săvārşirii contravenţiilor prevăzute la art. 18 lit. a) şi c) īn interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadă de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului şi revocarea suspendării se dispun, īn toate cazurile, de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne, la propunerea inspectoratelor de poliţie judeţene sau a Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, şi se comunică persoanei īn cauză."
Norme:
10.1. Īn situaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) din lege, suspendarea atestatului se dispune īn scris de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne - Direcţia de investigaţii criminale, la propunerea motivată a inspectoratului de poliţie judeţean sau a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti din care face parte organul constatator, īn termenul prevăzut la pct. 5.1.
10.2. Dispoziţia de suspendare va fi comunicată īn scris persoanei īn cauză, respectiv societăţii īn care aceasta īşi desfăşoară activitatea, de către inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, īn termenul prevăzut la pct. 5.2.
11. Lege:
"Art. 24. - (1) Măsurile prevăzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de către inspectoratul de poliţie judeţean care l-a emis sau, după caz, de către Direcţia generală a poliţie a municipiului Bucureşti.
(2) Suspendarea sau anularea licenţei de funcţionare a societăţii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, īn condiţiile prezentei legi, de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne."
Norme:
11.1. Suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispune de către inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti īn condiţiile prevăzute de lege şi de prezentele norme.
11.2. Suspendarea sau anularea licenţei de funcţionare a societăţii se dispune de inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, numai după obţinerea aprobării de la Inspectoratul General al Poliţiei Romāne - Direcţia de investigaţii criminale.
12. Lege:
"Art. 25. - Controlul activităţii specifice desfăşurate de societăţile specializate şi de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectuează de poliţişti anume desemnaţi de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne, cu avizul Ministerului Public."
Norme:
12.1. Controlul va fi efectuat anual sau ori de cāte ori există sesizări din care rezultă că activitatea societăţii sau cabinetului individual de detectivi particulari nu se desfăşoară īn conformitate cu prevederile legale.
12.2. Cu ocazia controlului vor fi avute īn vedere următoarele aspecte:
a) autenticitatea actelor de constituire şi funcţionare a societăţii specializate sau cabinetului individual de detectivi particulari şi legalitatea funcţionării acestora;
b) dacă asociaţii/acţionarii, precum şi conducătorul societăţii sau cabinetului individual de detectivi particulari şi personalul acestora īntrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute de lege şi de prezentele norme;
c) existenţa registrului prevăzut de lege şi īnregistrarea datelor obligatorii īn acesta;
d) existenţa unor incompatibilităţi ori interdicţii īn exercitarea profesiei de detectiv particular.
12.3. Īn toate situaţiile, constatările făcute cu ocazia controlului efectuat la societăţile specializate sau cabinetele individuale de detectivi particulari vor fi evidenţiate īn registrul unic de control, unde se menţionează identitatea şi calitatea organului de control, măsurile propuse şi sancţiunile aplicate.

ANEXA Nr. 1
la norme


MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMĀNE
STEMĂ
LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE

Īn baza prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesieide detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează funcţionarea
........................................................., īnregistrată/īnregistrat la ........
(denumirea societăţii comerciale/a cabinetului individual)
cu codul unic de īnregistrare ......., cu sediul īn ............., str. ............ nr. .....,
bl. ........, sc. ........, ap. ........, sectorul/judeţul ................ .
Inspectorul general
al Inspectoratului General al Poliţiei Romāne,..................................................
Data eliberării ............. Seria ..... numărul ..........

ANEXA Nr. 2
la norme

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMĀNE
........................................
(unitatea de poliţie emitentă)

ATESTAT DE DETECTIV PARTICULAR

Īn urma promovării examenului profesional şi īn baza prevederilor art. 7 alin. (3)
in Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează domnului/doamnei ................, CNP ...............,prezentul atestat prin care se confirmă calitatea de detectivparticular.
Prezentul atestat conferă titularului toate drepturile prevăzute de lege.
Şeful unităţii de poliţie emitente,
...................................

Data eliberării ............. Seria ..... numărul ..........

ANEXA Nr. 3
la norme

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMĀNE
........................................
(unitatea de poliţie emitentă)
Numele şi prenumele poliţistului (īn clar)
Semnătura..........................................

DECLARAŢIE

Date de identificare:
- numele ..................................................................................;
- prenumele ...............................................................................;
- prenumele părinţilor ....................................................................;
- anul, luna şi ziua naşterii .............................................................;
- localitatea/ţara ........................................................................;
- domiciliul (localitatea, strada, nr., ţara) .............................................;
- seria şi numărul paşaportului ...........................................................;
- seria şi numărul legitimaţiei de serviciu ...............................................;
- societatea de detectivi particulari emitentă ............................................;
- locul şi perioada īn care efectuează investigaţiile .....................................;

Semnătura Data
............... ...............
NOTĂ:
O dată cu completarea declaraţiei se va depune de către detectivul particular şi o copie xerox a legitimaţiei de serviciu.